List Daftar Pekurban Dompet Dhuafa Tahun 1439 H

Jenis Hewan Kurban Jumlah
Sapi 225
Sapi EB 246
Sapi Rohingnya 12
1/7 Sapi Palestina 30
1/7 Sapi Rohingnya 153
1/7 Sapi Suriah 9
Kambing Premium 1297
Kambing Premium EB 745
Kambing Standar 3635
Kambing Standar EB 2509
Jumlah Hewan Kurban 11832
Total Dana Terhimpun Rp 31.660.874.592,00